Nhân dân đã đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước giàu mạnh

29/08/2014 09:45

 "Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, sự phát triển của đất nước gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới".