Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới

27/01/2021 06:21

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”.

Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Kinh tế phát triển, tham nhũng từng bước được ngăn chặn

Về quá trình chuẩn bị các văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp; thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng Dân”.

Chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng


Về tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước.

Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Năm bài học kinh nghiệm quý báu

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu.

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”.

Hai là,trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực.

Bốn là, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển...

Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ. Xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng; đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng thời cơ...

Vượt qua mọi khó khăn, lập nên những kỳ tích mới

Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới 2

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường.

Trong khi đó, dù đạt được những thành tựu rất quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Vì thế, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác.

Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn các quan điểm chỉ đạo cơ bản.

Theo đó, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.

“Với một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật

Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ.

Lê Đình Long (Bí thư Thành ủy Hải Dương):
Mục tiêu cụ thể gắn với những dấu mốc quan trọng

Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới 4

Qua việc nghiên cứu các văn kiện trình tại Đại hội, tôi rất ấn tượng với việc xây dựng mục tiêu cụ thể gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước.

Chủ đề, phương châm của Đại hội có nhiều đổi mới so với nhiệm kỳ trước; qua đó, tôi tin tưởng Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập.

Dương Văn Thái (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang):
Tâm đắc về công tác cán bộ

Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới 5

Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, bài bản, khoa học, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.

Báo cáo chính trị đề cập toàn diện, tất cả các lĩnh vực, song chúng tôi thấy rằng 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để thực hiện mục tiêu giai đoạn 2021 - 2030 hết sức ý nghĩa. Và đặc biệt, Đảng ta xác định nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó, công tác cán bộ được xác định là “then chốt của then chốt”, tôi rất tâm đắc về điều này.

Ông Trần Ngọc Vinh (Nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội Luật gia TP Hải Phòng):
Chuẩn bị công phu về báo cáo và nhân sự

Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới 6

Kỳ Đại hội này chúng ta đã có sự chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, bài bản, dân chủ, khách quan, cả về nội dung báo cáo, công tác nhân sự và đặc biệt là nhân sự cấp cao. Bản thân tôi và nhân dân đánh giá cao về sự chuẩn bị đó, đặc biệt là trong phương hướng và nhiệm vụ Đại hội đặt ra cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

An Na - Thanh Bình