Nhân rộng mô hình bến xe kiểu mẫu

27/06/2014 09:25

Trên cơ sở một số mô hình bến xe đã hoạt động hiệu quả kết hợp với kinh nghiệm phát triển bến xe của các nước, Bộ Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành mô hình bến xe mẫu...