Có đoạn, việc tháo dỡ để lại những thanh sắt, gạch vữa ngồn ngang.
Có đoạn, việc tháo dỡ để lại những thanh sắt, gạch vữa ngồn ngang.
Phùng Đô - Biển Ngọc