Nhiều lãnh đạo bị phê bình nghiêm khắc

01/10/2014 10:37

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình GĐ Sở TN&MT; Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Ngọc Lặc, Quảng Xương và TX Sầm Sơn điều hành đơn vị có tỷ lệ giải quyết công việc chỉ đạt từ 70-80%.

nhiều lãnh đạo bị phê bình nghiêm khắc

Theo đó, Công văn số 9123/UBND-THKH ngày 30/9 nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2014, công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành có nhiều chuyển biến, tình hình KT-XH, Quốc phòng-An ninh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, qua theo dõi, báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, vẫn còn một số Giám đốc Sở, Thủ trưởng một số ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND một số huyện, thị xã, thành phố buông lỏng quản lý thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát và không thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao nên tỷ lệ giải quyết công việc đúng thời hạn còn thấp, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Để đảm bảo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở TN&MT; Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Ngọc Lặc, Quảng Xương và TX Sầm Sơn trong việc điều hành cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải quyết công việc được giao đúng hạn đạt từ 70-80%.

Phê bình nghiêm khắc đối với Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và huyện Tĩnh Gia trong việc điều hành cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải quyết công việc được giao đúng hạn đạt từ 50-70%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cũng yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, làm việc với Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa và Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao có tỷ lệ giải quyết công việc đúng hạn đạt dưới 50%.

Ngoài ra, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ hồ sơ công việc của đơn vị mình đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được giao; khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu các đơn vị nào không giải quyết xong trước ngày 15/10 thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch tỉnh.

P.Tuấn