Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

24/01/2021 20:36

Đảng Cộng sản Việt Nam đã 12 lần tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021.

Nhóm phóng viên