Nhóm cổ đông Công ty CP Nosco Shipyard triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2022

12/05/2022 08:00

Nhóm cổ đông lớn Công ty CP Nosco Shipyard vừa thông báo tập hợp nhóm cổ đông để triệu tập họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022.

Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nosco Shipyard (MSDN: 5701302368, địa chỉ: Thôn 4, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) bao gồm: Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, cổ đông sở hữu 11.227.508 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 21,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, mã số cổ đông: 00003; Công ty TNHH Sơn Trường, cổ đông sở hữu 4.800.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 9,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard, mã số cổ đông: 00146.

Căn cứ Quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và Quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Nosco Shipyard được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/3/2019; nhóm cổ đông (bao gồm Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông và Công ty TNHH Sơn Trường, cùng nhau đại diện 30,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard) thông báo tới cổ đông về việc tập hợp nhóm cổ đông thực hiện quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập theo Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard ngày 26/02/2021 và đăng tải theo đường link: http://ostc.com.vn/Data/files/DSCDNosco.pdf

Trường hợp cổ đông có yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông có thể gửi yêu cầu bằng văn bản về địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành Chính - Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

- Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 024. 38512688 số máy lẻ 225; e-mail: khanhchiostc@gmail.com

Nhóm cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ gửi thông báo mời họp và các tài liệu liên quan sau 5 ngày kể từ phát hành của thông báo này.

Thông báo này và thông báo mời họp sẽ được đăng tải trên Báo Quảng Ninh (báo giấy) trong 3 số liên tiếp và Báo Giao thông (báo điện tử) để các cổ đông công ty theo dõi.

Đan Lê