9. Trèo vào không được nên để vậy ngủ luôn.
9. Trèo vào không được nên để vậy ngủ luôn.
Phan Hằng (Theo Fun)