Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3

01/03/2015 09:55

Nhiều quy định ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống xã hội và lao động việc làm sẽ có hiệu lực trong tháng này.

ma vung dien thoai
Từ ngày 1/3, mã vùng điện thoại tại Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh thành khác có sự thay đổi.

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định ở một số tỉnh

Theo thông tư về quy hoạch kho số viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, từ ngày 1/3, mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ thay đổi. Cụ thể thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24; TP HCM đổi từ 8 thành 28; thành phố Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; thành phố Hải Phòng đổi từ 31 thành 225...

Một số tỉnh, thành vẫn được giữ nguyên mã vùng gồm Phú Thọ (210), Vĩnh Phúc (211), Hòa Bình (218), Hà Giang (219).

Quy định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Theo Nghị định về bán, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trường hợp bán doanh nghiệp mà có từ hai người đăng ký mua trở lên thì phải bán theo một trong hai phương thức đấu giá là: Đấu giá kế thừa toàn bộ số lao động còn lại, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết một phần số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thứ hai là đấu giá không kế thừa lao động, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết hết số lao động hoặc đã phê duyệt phương án giải quyết hết số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định có hiệu lực từ 1/3 này cũng quy định người lao động trong doanh nghiệp được xem xét giao doanh nghiệp khi đáp ứng đầy đủ một số điều kiện.

Quy định xác định thiệt hại đối với môi trường

Theo nghị định xác định thiệt hại đối với môi trường, trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường bao gồm: thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với môi trường và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra.

Việc tính toán thiệt hại đối với môi trường dựa trên các dữ liệu, chứng cứ đã được thu thập, ước tính, thẩm định theo quy định tại Nghị định này. Thiệt hại đối với môi trường của một khu vực địa lý bằng tổng thiệt hại đối với từng thành phần môi trường của khu vực địa lý đó.

Trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền

Theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/3, tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.

Theo Bá Đô (VNE)