Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2016

27/11/2016 08:38

Từ tháng 12/2016, nhiều chính sách mới về các lĩnh vực trong đời sống xã hội chính thức có hiệu lực.

những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2016

 Từ tháng 12/2016, nhiều chính sách mới về các lĩnh vực trong đời sống xã hội chính thức có hiệu lực. 

1. Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn miền núi giai đoạn 2016-2020

Theo Quyết định 50/2016/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 20/12/2016) về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì thôn đặc biệt khó khăn là thôn có 1 trong 2 tiêu chí sau:

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020;

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và có 2 trong 3 yếu tố sau (đối với các thôn có số hộ dân tộc thiểu số từ 80% trở lên, cần có 1 trong 3 yếu tố);

Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố;

Chưa có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm Video:

2. Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 173/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016) sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Theo đó:

Bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Như vậy, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp tài khoản của bên mua và bên bán không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế nhưng đảm bảo đủ các điều kiện.

Không cần đăng ký tài khoản với cơ quan thuế khi bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ DNTN hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ DNTN sang Tài khoản bên bán.

3. Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân

Theo Thông tư 43/2016/TT-BCA cán bộ, chiến sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT đúng quy định tại Điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và Điều 15 Nghị định 70/2015/NĐ-CP thì được quỹ KCB BHYT thanh toán các chi phí trong phạm vi:

Chi phí KCB phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; chi phi này không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chi phí vận chuyển quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

Chi phí KCB ngoài phạm vi hưởng BHYT bao gồm: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn.

Thông tư 43/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 09/12/2016

4. Các ngạch công chức Quản lý thị trường

Chính phủ ban hành Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường (QLTT).

Theo đó, công chức QLTT là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức QLTT như sau:

Kiểm soát viên cao cấp thị trường;

Kiểm soát viên chính thị trường;

Kiểm soát viên thị trường;

Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

5. Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích thì tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích có thể lựa chọn một trong các hình thức:

Gửi hồ sơ giải quyết TTHC;

Nhận kết quả giải quyết TTHC;

Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có) theo các phương thức:

Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền;

Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền;

Nộp phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng phương thức khác nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Chứng từ nộp tiền, chuyển khoản tiền phí, lệ phí giải quyết TTHC hoặc Biên lai thu phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có) được gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan, người có thẩm quyền.

Xem chi tiết tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 16/12/2016.

6. Giới hạn tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 1/12/2016) quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

Theo đó, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc được quy định như sau:

- Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc:

+ Trong 01 phút: không được vượt quá 112 dBA.

+ Trong 01 giờ: không được vượt quá 94 dBA.

+ Trong 08 giờ: không được vượt quá 85 dBA.

- Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động:

+ Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp: không được vượt quá 85 dBA.

+ Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch: không được vượt quá 65 dBA.

+ Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết: không được vượt quá 55 dBA.

H. Nam (Tổng hợp)