Rừng tre sừng sững ở Kyoto, được chụp bởi Piriya Wongkongkathep, từ Thái Lan. 
Rừng tre sừng sững ở Kyoto, được chụp bởi Piriya Wongkongkathep, từ Thái Lan. 
Hàn Ly (Theo dailymail)