Bates Motel (Glen Mills, Pennsylvania): Những cái xác sống này trông thật kinh khủng, nhưng đừng sợ hãi đó chỉ là ngày hội halloween ở Bates Motel thôi.
Bates Motel (Glen Mills, Pennsylvania): Những cái xác sống này trông thật kinh khủng, nhưng đừng sợ hãi đó chỉ là ngày hội halloween ở Bates Motel thôi.
Hàn Ly (Theo cnn)