Seaventures Dive Rig, Borneo, Malaysia: Một giàn khoan dầu cũ đã được chuyển thành nơi ở hiện đại với hơn 27 phòng và khu giải trí là một khách sạn gây ấn tượng với mọi du khách.
Seaventures Dive Rig, Borneo, Malaysia: Một giàn khoan dầu cũ đã được chuyển thành nơi ở hiện đại với hơn 27 phòng và khu giải trí là một khách sạn gây ấn tượng với mọi du khách.
Hàn Ly (Theo oneworld365)