Công viên Balanced Rock, Mỹ: Cao hơn 15m và nặng 40 tấn, tảng đá tạc bằng gió này nằm thăng bằng một cách bấp bênh trên bệ chỉ 1m x 43cm. 
Công viên Balanced Rock, Mỹ: Cao hơn 15m và nặng 40 tấn, tảng đá tạc bằng gió này nằm thăng bằng một cách bấp bênh trên bệ chỉ 1m x 43cm. 
Hàn Ly (Theo redbull)