Đá Aphrodite (Síp): Đây là một trong những điểm nổi tiếng nhất ở Pafos, một thành phố ven biển ở Síp. Người ta tin rằng bơi quanh tảng đá Aphrodite sẽ mang lại một vẻ đẹp vĩnh cửu.
Đá Aphrodite (Síp): Đây là một trong những điểm nổi tiếng nhất ở Pafos, một thành phố ven biển ở Síp. Người ta tin rằng bơi quanh tảng đá Aphrodite sẽ mang lại một vẻ đẹp vĩnh cửu.
Hàn Ly (Theo wanderwisdom)