Nước hoa: Các loại nước hoa bao gồm nhiều loại hóa chất như axeton, rượu benzyl, ethanol và mêtylen clorua. Chúng có thể gây kích ứng miệng, họng, mắt và da.
Nước hoa: Các loại nước hoa bao gồm nhiều loại hóa chất như axeton, rượu benzyl, ethanol và mêtylen clorua. Chúng có thể gây kích ứng miệng, họng, mắt và da.
Huy Phong (Theo Stars Insider)