Những từ tưởng sẽ không sai chính tả cho tới khi bạn làm trắc nghiệm này

25/05/2020 16:55

Những từ thường xuyên nói nhưng tới lúc viết chưa chắc bạn đã đúng chính tả đâu nhé!

1

Điền từ đúng chính tả vào chỗ trống trong câu sau:

"Nó không tự nghĩ mà lúc nào cũng chỉ ..."

Minh Châu