Nông dân bỏ ruộng rất đáng quan ngại

13/12/2018 06:04

Ngày 12/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam (HNDVN) đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhưng bên cạnh những thành tích tiến bộ, công tác hội và phong trào nông dân cũng còn những hạn chế, bất cập. Việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng; công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được khắc phục...

Tổng Bí thư cũng nhắc đến tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất liên doanh liên kết… và cho rằng, đó là những vấn đề rất đáng quan ngại.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ.

Hoài Vũ