Nộp tiền thu từ sắp xếp nhà, đất phải nộp về Bộ Tài chính

05/09/2014 07:28

Các bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thuộc Trung ương sau khi hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án được cấp có thẩm quyền...

Các bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thuộc Trung ương sau khi hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý công sản làm chủ tài khoản.

TIN LIÊN QUAN

Nộp tiền thu từ sắp xếp nhà, đất phải nộp về Bộ Tài chính 1

Đó là hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính về xử lý tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất. Cũng theo hướng dẫn này, tiền bán tài sản trên đất của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được sử dụng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Các chi phí liên quan đến việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xem xét, thanh toán theo quy định. 

Bảo Nguyên