Ông Nguyễn Đức Chung: Tiểu sử, phát biểu chỉ đạo, hoạt động