Ông Phạm Minh Chính được Chủ tịch nước giới thiệu bầu làm Thủ tướng

26/07/2021 12:24

Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng nay (26/7), Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Lễ tuyên thệ trang trọng trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước đã được tiến hành ngay sau đó.

Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính được Chủ tịch nước giới thiệu bầu làm Thủ tướng 1

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Đầu giờ chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ngay sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước.

Phùng Đô - Thanh Bình