"Ông Sáu Dân" với con đường nối hai thế kỷ

07/08/2014 16:00

Mọi người gọi ông là đại tác giả của đường Hồ Chí Minh, con đường nối hai thế kỷ, con đường của thời đại công nghiệp hóa, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ quốc gia.