Ông Trần Quốc Vượng: Kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn

22/12/2020 17:11

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ cần thực hiện tốt vai trò giám sát bầu cử, kiên quyết loại bỏ người không đủ tiêu chuẩn.

Ông Trần Quốc Vượng: Kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn 1

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

MTTQ cần thực hiện tốt vai trò giám sát trong bầu cử

Hôm nay (22/12), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà MTTQ Việt Nam đạt được trong năm 2020.

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến khó lường, năm 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ông Trần Quốc Vượng cho rằng, bối cảnh đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong năm 2021, MTTQ các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

“Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu, MTTQ Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Nhắc tới vị trí là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, ông Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn MTTQ các cấp nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, người yếu thế trong xã hội.

Đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động

Thường trực Ban Bí thư đề nghị MTTQ thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước...

MTTQ các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Bên cạnh đó, các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân, là cầu nối bền chặt giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở; phát huy cao nhất vị thế, uy tín, kinh nghiệm của các nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tham gia góp ý, vận động nhân dân xây dựng, bảo vệ quê hương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp, hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách đối với công tác Mặt trận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Phùng Đô