Petrovietnam: Những mốc son trên chặng đường phát triển

31/08/2020 14:59

Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng nhìn lại những mốc son quan trọng trên chặng đường phát triển.

Petrovietnam: Những mốc son trên chặng đường phát triển 1
Petrovietnam tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng ASCOPE

Trải qua 45 năm hình thành và phát trin, Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam (Petrovietnam) đã xây dng và phát trin được mt h thng công nghip du khí hoàn chnh, đng b, đóng vai trò quan trng trong kinh tế đt nước và tham gia bo v ch quyn quc gia trên biển.

Ngày 3/9/1975: Tng cc Du m và khí đt Vit Nam (Tng cc Du khí Vit Nam) được thành lp theo Quyết đnh s 170/CP ca Hi đng chính ph trc thuc Hi đng Chính ph, được t chc, hot đng như mt cơ quan ngang b và là cơ quan qun lý nhà nước vi nhim v “thc hin qun lý nhà nước v toàn b tài nguyên du m và khí đt trong c nước, k c trên đt lin và ngoài bin; t chc vic tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến du m trong và ngoài nước...”.

Ngày 9/9/1977: Chính ph ra Quyết đnh s 251/CP thành lp Công ty Du m và Khí đt Vit Nam, gi tt là Petrovietnam, trc thuc Tng cc Du m và khí đt Vit Nam.

Ngày 19/4/1981: Dòng khí công nghip đu tiên ti Giếng khoan 61 m Tin Hi C (trm tích Mioxen, h tng Tiên Hưng, chiu sâu 1146-1156) vi lưu lượng 100.000 m3/ngày đêm đã được đưa vào bung đt tuabin nhit đin ti Tin Hi phát ra dòng đin công sut 10 MW hòa lưới quc gia. Đây là du mc quan trng đánh du ln đu tiên ngành Du khí Vit Nam được ghi tên trên bn đ du khí thế gii, m ra trin vng to ln trên hành trình tìm kiếm, khai thác ngun tài nguyên làm giàu cho đt nước và to tin đ vng chc cho s phát trin ca ngành Du khí Vit Nam.

Ngày 25/5/1984: Đã phát hin ra dòng du công nghip đu tiên ti M Bch H. Liên tc sau đó m Rng được phát hin vào ngày 21/6/1985 và m Đi Hùng được phát hin vào ngày 18/7/1988, m ra giai đon mi cho s phát trin ca ngành Công nghip Du khí Vit Nam.

Petrovietnam: Những mốc son trên chặng đường phát triển 2
Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng nhìn lại những mốc son quan trọng trên chặng đường phát triển.

Ngày 26/6/1986: Tấn dầu thô đầu tiên đã được khai thác lên từ mỏ Bạch Hổ. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của một ngành công nghiệp mới - công nghiệp khai thác dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam và đưa nước ta trở thành một trong số các quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu trên thế giới. Năm 1988, Xí nghiệp Liên doanh khai thác tầng dầu sản lượng cao từ móng đá granit nứt nẻ ở mỏ Bạch Hổ với lưu lượng mỗi giếng trên 1.000m3/ngày đêm, và mỏ này được xếp vào trong số các mỏ có trữ lượng dầu khí lớn nhất Đông Nam Á.

Ngày 7/7/1988: B Chính tr ban hành Ngh quyết 15-NQ/TW v phương hướng phát trin ngành Du khí đến năm 2000, khng đnh quan đim đi mi trong hot đng du khí, to ra mt chân tri rng m cho ngành Du khí Vit Nam ln mnh.

Ngày 6/7/1990: Tng công ty Du m và khí đt Vit Nam được thành lp trên cơ s hp nht các t chc làm công tác du khí thuc Tng cc Du khí cũ, là t chc sn xut kinh doanh có tư cách pháp nhân, hch toán kinh tế, được s dng con du riêng, được m tài khon ti ngân hàng, có trách nhim nghiên cu, tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, xut nhp khu, t chc tiêu th trên th trường ni đa các sn phm du m và khí đt.

Ngày 29/5/1995: Tng công ty Du khí Vit Nam được thành lp trên cơ s t chc, sp xếp li Tng công ty Du m và khí đt Vit Nam, và là Tng công ty Nhà nước do Th tướng Chính ph quyết đnh thành lp; có nhim v nghiên cu, tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, tàng tr, vn chuyn, làm dch v v du khí; xut nhp khu vt tư, thiết b du khí, du thô, các sn phm du khí; lưu thông các sn phm du khí... Tng công ty được tiến hành các hot đng du khí trên toàn b lãnh th, lãnh hi, vùng đc quyn kinh tế, thm lc đa và hi đo thuc ch quyn nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam và được tiến hành các hot đng du khí nước ngoài khi Chính ph cho phép.

Năm 1998: Nhà máy x lý Khí Dinh C được đưa vào hot đng.

Ngày 12/2/2001: Khai thác tn du thô th 100 triu.

Ngày 15/12/2004: Khánh thành Nhà máy đm Phú M và đã sn xut tn đm đu tiên đt nn móng cho phát trin công nghip hóa du, to ra tính ch đng cung ng phân bón trong sn xut, xut nhp khu, góp phn bo đm an ninh lương thc.

Ngày 9/1/2006: B Chính tr ban hành Kết lun s 41-KL/TW v chiến lược phát trin ngành Du khí Vit Nam đến năm 2025 và đnh hướng đến năm 2035. Cùng vi vic Th tướng Chính ph ban hành Quyết đnh s 198/2006/QĐ-TTg phê duyt Đ án hình thành Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam và Quyết đnh s 199/2006/QĐ-TTg thành lp Công ty m - Tp đoàn Du khí Vit Nam. Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam bước sang mt thi kỳ lch s mi.

Ngày 23/9/2006: Khai thác tn du thô đu tiên nước ngoài, m Cendor PM - 304 (Malaysia).

Ngày 27/12/2008: Khánh thành Nhà máy Đin Cà Mau 1, 2 và Đường ng dn khí PM3-Cà Mau thuc t hp d án cm Khí - Đin - Đm Cà Mau là mt trong nhng công trình trng đim quc gia v du khí do Tp đoàn Du khí Vit Nam được giao làm ch đu tư.

Ngày 19/1/2009: Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam đón nhn danh hiu Anh hùng Lao đng phn thưởng cao quý ca Đng và Nhà nước. K t năm 1986 - thi đim tn du thô đu tiên được khai thác t m Bch H đến năm 2009, hng năm Tp đoàn Du khí Vit Nam đóng góp khong 20% vào GDP và 30% vào tng thu ngân sách ca đt nước, kim ngch xut khu trong toàn Tp đoàn chiếm khong 20% tng kim ngch xut khu ca c nước.

Ngày 9/4/2010: Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam đón nhn Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quí nht ca Đng và Nhà nước tng thưởng Tp đoàn vì đã có công lao to ln đc bit xut sc, đóng góp vào s nghip cách mng ca Đng và ca dân tc.

Ngày 6/1/2011: Khánh thành Nhà máy Lc du (NMLD) Dung Qut - NMLD đu tiên ca Vit Nam - ti huyn Bình Sơn, tnh Qung Ngãi. D án xây dng NMLD Dung Qut là quyết sách quan trng ca Đng và Chính ph trong vic hình thành ngành Công nghip Lc hóa du ca Vit Nam và phát trin vùng kinh tế trng đim min Trung. Vi vic hoàn thành công trình này, ngành Công nghip Du khí Vit Nam đã phát trin đng b t tìm kiếm thăm dò, khai thác đến lc hóa du, công nghip khí, công nghip đin và dch v du khí cht lượng cao.

Ngày 30/1/2012: Công b lô sn phm thương mi đu tiên ca Nhà máy đm Cà Mau. Đây là s kin đánh du bước hoàn chnh ca cm d án Khí-Đin-Đm Cà Mau, có ý nghĩa rt ln trong vic phát trin kinh tế - xã hi ca toàn vùng Đng bng sông Cu Long.

Năm 2012: Khánh thành Giàn khoan t nâng Tam Đo 03 là công trình cơ khí trng đim quc gia ln đu tiên được chế to ti Vit Nam.

Ngày 23/7/2015: B Chính tr ban hành Ngh quyết s 41-NQ/TW v đnh hướng chiến lược phát trin ngành Du khí Vit Nam đến năm 2025 và tm nhìn đến năm 2035 vi trng tâm là: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác; Vn chuyn; Chế biến; Tn tr; Phân phi; Dch v và Xut nhp khu. Trong đó Tìm kiếm, Thăm dò, Khai thác du khí là lĩnh vc ct lõi, cn phi được quan tâm chú trng, cn phi tăng cường đu tư phát trin không ch trong nước mà vươn ra nước ngoài; xây dng Petrovietnam gi vai trò ch đo ca kinh tế nhà nước, có v thế trong khu vc và trên thế gii.

Ngày 17/9/2015: Khánh thành Nhà máy Nhit đin Vũng Áng 1 có công sut 1200 MW (2x600 MW). Đây là Nhà máy nhit đin than có công sut t máy ln, s dng công ngh đt than phun trc tiếp tiên tiến, hiu sut cao, đáp ng tt yêu cu v bo v môi trường, hng năm cung cp cho h thng khong 7,2 t kWh đin.

Ngày 15/1/2017: Tp đoàn Du khí Vit Nam có 3 công trình, cm công trình tiêu biu được nhn Gii thưởng H Chí Minh, Gii thưởng Nhà nước v khoa hc công ngh.

Năm 2018: Tp đoàn Du khí Vit Nam cơ bn hoàn thànhh công tác sp xếp, tinh gin b máy Công ty m, là doanh nghip đu tiên hoàn thành hp nht các ban ca Đng vi ban chuyên môn có nhim v tương đng. Petrovietnam đã hoàn thành và ban hành Cm nang Văn hoá Du khí. Cùng vi đó, ln đu tiên Quy chế đo đc ngh nghip ca cán b lãnh đo, qun lý Petrovietnam được quy đnh mt cách c th.

Năm 2018: Vn hành thương mi Khu liên hp Lc hoá du Nghi Sơn và c phn hoá thành công 3 doanh nghip; Tng Công ty Đin lc Du khí Vit Nam, Tng Công ty Du Vit Nam và Công ty Lc Hoá du Bình Sơn.

Tháng 11/2019: Petrovietnam t chc thành công Kỳ hp ln th 45 Hi đng Du khí các quc gia Đông Nam Á (ASCOPE) và ln đu tiên đm nhn vai trò Tng thư ký ASCOPE.

Năm 2020: Tp đoàn Du khí Vit Nam bước đu ng phó hiu qu vi "cuc khng hong kép" do tác đng ca dch Covid-19 và giá du xung thp. Tng doanh thu toàn PVN 6 tháng đu năm 2020 đt 283,5 nghìn t đng. Np ngân sách Nhà nước toàn PVN 6 tháng đu năm 2020 đt 32 nghìn t đng.

Bảo Khanh