Phấn đấu đạt trên 80% mức độ hài lòng của người dân

05/02/2016 06:08

Mục tiêu cải cách hành chính phấn đấu sẽ đạt trên 80% mức độ hài lòng của người dân vào năm 2020.

Phấn đấu đạt trên 80% mức độ hài lòng của người dân 1
Năm 2020, mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính sẽ đạt trên 80%? - Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu cải cách thể chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng dịch vụ hành chính...

Theo đó, mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, tập trung thực hiện các trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 như: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Đồng thời với đó là khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Mục tiêu cụ thể trong kế hoạch cải cách hành chính mà Chính phủ đưa ra là đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; ưu tiên các thủ tục hành chính phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; tiếp cận điện năng; quản lý thị trường, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%; hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý Trung ương - địa phương trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo nguyên tắc cơ quan hành chính nhà nước cấp trên thực hiện những việc mà cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới làm không hiệu quả. Xác định rõ ràng, minh bạch các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện và chế tài các quy định phân cấp...

Cùng với đó, đến năm 2020 phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp, dựa trên hệ thống chính sách đã được hoạch định trong từng lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; xác định rõ vai trò quản lý của Nhà nước đối với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước.

Hoài Vũ