Phát huy tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước

16/01/2018 06:05

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác...

phát huy tính độc lập của kiểm toán nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của KTNN

Theo báo cáo, năm 2017, KTNN đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kiểm toán với 257/257 cuộc kiểm toán được thực hiện theo kế hoạch, xét duyệt 273/282 báo cáo kiểm toán, phát hành 193/282 báo cáo kiểm toán. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 4/1/2018 của 273 báo cáo kiểm toán, số tiền xử lý tài chính là 43.660 tỷ đồng (trong đó, tăng thu giảm chi ngân sách Nhà nước 32.609 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016). 

KTNN đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, KTNN đã phát hiện thừa 57.175 người và có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý. 

Cũng qua công tác kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước trước khi cổ phần hóa 6 doanh nghiệp, KTNN đã phát hiện, kiến nghị tăng thêm vốn Nhà nước là 8.688 tỷ đồng; xác định các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước tăng thêm 504,5 tỷ đồng... 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, KTNN đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Qua theo dõi và nghiên cứu báo cáo, có thể nói, con số kiến nghị về xử lý tài chính trong năm 2017 của KTNN là cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, KTNN đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, ít nhất là trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán. 

Bên cạnh đó, KTNN kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cung cấp 12 bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, tố tụng và gửi một số báo cáo chuyên đề cung cấp thông tin phục vụ kịp thời các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các đoàn giám sát của Quốc hội... 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của KTNN, để đảm bảo hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán nhằm cung cấp thông tin xác thực, kịp thời.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tăng cường và phát huy tính độc lập của KTNN, cũng như của kiểm toán viên nhà nước, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại. Kiểm toán Nhà nước cần đề cao đạo đức nghề nghiệp, coi đạo đức là sống còn và đạo đức nghề nghiệp là then chốt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực. Trong nội bộ, KTNN phải nghiêm túc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Hoài Vũ