Phát huy vai trò của nhân dân khi quyết những vấn đề lớn

21/01/2016 11:22

TBT Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII.

Phát huy vai trò của nhân dân khi quyết những vấn đề lớn 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội. Ảnh: Zing News

Sáng 21/1, trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những tư tưởng và nội dung cốt lõi trong văn kiện trình đại hội, gồm: Vững bước trên con đường đổi mới; Phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Dự thảo đã được lấy ý kiến tại Đại hội các cấp; được sự đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, nhân dân, đất nước. “Đại hội bày tỏ sự trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn sự đóng góp quý báu của đồng bào cả nước”, Tổng bí thư nói.

Ba đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực

Nhìn lại 5 năm qua, Tổng Bí thư cho biết,  tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức gay gắt.

Mặc dù vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được một số thành tựu, như: Nền kinh tế vượt qua nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế đạt mức hợp lý, đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện 3 đột phá bước đầu đạt kết quả tích cực trong đó có huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt kết quả quan trọng; giáo dục, y tế, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước nâng cao; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ gìn hòa bình, ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng, vị thế quốc tế nước ta ngày càng được nâng cao; xây dựng Đảng được chú trọng và đạt kết quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn một số tồn tại như: đổi mới chưa đồng bộ, toàn diện; một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, trong đó có mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn; Nhiều hạn chế yếu kém trong giáo dục, đào tạo, đời sống của nhân dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, xa khó khăn;

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí... chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp…

Đổi mới toàn diện, đồng bộ 

Nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta. Theo đó, đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, là nhiều thành tựu trên mọi mặt, như chính trị; văn hóa, xã hội; dân chủ XHCN; công tác xây dựng Đảng; độc lập, chủ quyền; đối ngoại… “Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới”, Tổng bí thư khẳng định.

Về mục tiêu tổng quát và động lực phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội 12, Tổng Bí thư cho biết: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

“Những mục tiêu tổng quát định hướng cho việc xác định các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới”, Tổng Bí thư nói.

Cụ thể, về kinh tế, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính bền vững…

 

"Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Có cơ chế tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển. Tập trung đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển".

Trích báo cáo văn kiện Đại hội XII

Để thực hiện được điều đó, phải thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, tiếp tục tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng nhất: Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước, nợ xấu, bảo đảm nợ công; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và cũng phải gắn với công nghệ cao, bảo đảm VSATTP; Tập trung phát triển một số lĩnh vực dịch vụ; Từng bước hình thành hệ thống đô thị đồng bộ; Thống nhất nhận thức phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hiện đại và hội nhập quốc tế trong đó kinh tế Nhà nước là chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực, huy động sức mạnh đầy đủ thành phần kinh tế; nâng cao đời sống nhân dân; Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân…

Gắn bảo vệ quốc phòng gắn với bảo vệ chính trị, kinh tế, văn hóa

Cùng với phát triển kinh tế, Dự thảo cũng đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện một số lĩnh vực như Y tế, GD-ĐT, Phát triển nguồn nhân lực, văn hóa; Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hộị, như: Xây dựng thực hiện các chính sách phù hợp với các giai tầng; giải quyết vấn đề xã hội bức xúc, cân bằng điều kiện kinh tế, xã hội giữa các vùng miền;  quan tâm tầng lớp yếu thế trong xã hội, đồng bào vùng sâu, vùng xa, khắc phục khoảng cách giàu nghèo; đấu tranh chống tội phạm, giảm thiểu TNGT; Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng đời sống để người dân hưởng thụ thành quả đổi mới; bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng giới; y tế, nâng cao chất lượng kinh tế; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, mục tiêu trọng yếu là “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”.

Để thực hiện được mục tiêu này, cần phải kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, tập trung củng cố, xây dựng các tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

"Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh", Tổng Bí thư khẳng định.

Phát huy vai trò nhân dân trong những vấn đề lớn của đất nước

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với tiếp tục thể chế hoá và cụ thể hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, cần hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Theo đó, đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới.

Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp uỷ đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân, tôn trọng, lắng nghe những ý kiến khác; có hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình; trân trọng, tôn vinh những đóng góp, cống hiến của nhân dân.

Để những kết quả này hiệu quả, Tổng Bí thư lưu ý, phải hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Theo đó, phải xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội và tội phạm. Đi kèm đó, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Thực hiện thí điểm dân trực tiếp bầu một số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện.

Đây là giải pháp nhằm thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán bộ quản lý. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính.

X.Thu - T.Bình