Phát triển nền văn hóa Việt đậm đà bản sắc dân tộc

08/05/2014 19:32

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (từ ngày 8 - 14/5) sẽ bàn về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (từ ngày 8 - 14/5) sẽ bàn về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Sáng 8/5, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc.

phát triển nền văn hóa việt đậm đà bản sắc dân tộc
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị lần này sẽ bàn về các nội dung: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; và một số vấn đề quan trọng khác.

Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Với 5 quan điểm chỉ đạo, 14 nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp chủ yếu, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được ban hành tháng 7/1998 đã bao quát ở tầm chiến lược những vấn đề rất cơ bản của sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận về văn hóa của Đảng ta, có ý nghĩa như một cương lĩnh văn hóa của thời kỳ đổi mới.

Theo Tổng Bí thư, Hội nghị Trung ương lần này cần tập trung thảo luận, khẳng định những kết quả, thành tựu đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để rút kinh nghiệm. Đặc biệt cần đánh giá đúng mức tính nghiêm trọng của tình trạng lạc hậu, ngoại lai về văn hóa, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng cách mạng, những tiêu cực, tệ nạn xã hội, thói giả dối, bệnh thành tích… đang có xu hướng lan rộng.

"Tập trung trả lời câu hỏi phải chăng trong hơn 15 năm qua, kinh tế nước ta có tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện nhưng văn hóa, đạo đức xã hội lại có nhiều biểu hiện xuống cấp, thậm chí có mặt nghiêm trọng? Nếu đúng như vậy thì nguyên nhân vì sao? Vì chủ trương, chính sách, biện pháp chưa phù hợp hay vì nhận thức, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết chưa tốt, chưa nghiêm? Vì tác động mặt trái của kinh tế thị trưởng, mở cửa hội nhập quốc tế và sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông?...", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi trong bài phát biểu.

Trên cơ sở đó và sự phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình trong nước, quốc tế từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đề nghị Trung ương xem xét, quyết định về sự cần thiết của việc kế thừa, bổ sung, phát triển Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII để ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam với những nội dung đổi mới cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Đề cập việc chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Trung ương sẽ cho ý kiến đề cương báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình đại hội XII của Đảng.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu những trọng tâm Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về nội dung định hướng chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về quy chế bầu cử trong Đảng; về thực hiện quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; về tổng kết việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Bình Minh (tổng hợp)