Phê duyệt quy hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

14/04/2014 18:52

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 966/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020...

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 966/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

phê duyệt quy hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Mục tiêu của Quy hoạch để phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe với năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội, phân bổ hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời đầu tư các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch có quy mô phù hợp và hiện đại, bảo đảm nâng cao chất lượng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần đảm bảo ATGT, giảm thiểu TNGT, phát triển kinh tế - xã hội. 

Quy hoạch cũng nhằm đáp ứng được mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn từ nay đến năm 2020. Trong đó, giai đoạn 2014 - 2015 sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp khoảng 1,13 triệu GPLX ô tô, bình quân 566.000 GPLX/năm; giai đoạn 2015-2020 đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp khoảng 3 triệu GPLX ô tô, bình quân 597.000 GPLX/năm.

P.A