Các quán vắng tanh không có khách, rất ít người qua lại
Các quán vắng tanh không có khách, rất ít người qua lại
Kỳ Nam - Tạ Hải