PV GAS đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

27/06/2016 15:05

Năm 2016, PV GAS tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí....

Keyword đầu tiên có dấu

 

Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn coi công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những công tác quan trọng hàng đầu, nhằm tạo môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh, có hiệu quả, góp phần ổn định đời sống người lao động và góp phần phát triển kinh tế đất nước. Trong năm 2016, PV GAS tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hợp lí hoá sản xuất, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực và chủ động ứng phó với tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hiện nay do giá dầu suy giảm.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm

Ngay từ đầu năm 2015, Ban Lãnh đạo PV GAS đã có các văn bản, chỉ thị các ban, đơn vị trong Tổng công ty đẩy mạnh công tác rà soát, tiết giảm chi phí và giao kế hoạch tiết giảm năm 2015 của 10 công ty trực thuộc và 6 công ty cổ phần, phân chia theo 3 lĩnh vực: tiết giảm trong quản lý, tiết giảm trong vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, sản xuất kinh doanh và tiết giảm trong đầu tư. Đầu năm 2016, Ban Lãnh đạo PV GAS tiếp tục có các văn bản, chỉ thị tập trung triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí. PV GAS đưa ra mục tiêu tạo bước đột phá quan trọng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lãnh đạo PV GAS cũng đưa ra yêu cầu cụ thể, tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của tất cả các cấp và cá nhân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc mọi nơi, bám sát chủ trương, định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS, gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của PVGAS, từng ban, đơn vị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.

Ban Lãnh đạo PV GAS đã chỉ đạo rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng, kiểm soát và thực hiện kế hoạch năm 2016; đánh giá, xác định, định lượng các chỉ tiêu tiết giảm, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế, sự tiến bộ của khoa học công nghệ cũng như khả năng cân đối các nguồn lực. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy định trong tất cả các hoạt động để hạn chế lãng phí phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Rà soát thường xuyên các đầu mục công việc về khối lượng và giá trị thực hiện; tạm hoãn thực hiện các công việc chưa cần thiết. Rà soát, đàm phán lại các hợp đồng mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ bên ngoài; xem xét, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp mới, sử dụng những sản phẩm, dịch vụ thay thế có giá cả thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. PV GAS nâng cao công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí. Sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có. PV GAS tập trung đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm, tích cực áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những giải pháp quyết liệt, đồng bộ

Trong vận hành, sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa, PV GAS chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên trong dây chuyền khí, đặc biệt trong công tác dự báo, ấn định, bảo dưỡng sửa chữa để vận hành hệ thống khí an toàn, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm thiểu thời gian dừng/giảm cung cấp khí, huy động tối đa công suất hệ thống của các bên. Tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất trực tiếp và chi phí quản lý gián tiếp. Kiểm tra, cân nhắc, đánh giá sự cần thiết trước khi đề xuất, quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, máy móc, vật tư, thiết bị,…; có sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ, điều phối giữa các đơn vị, bộ phận trong sử dụng máy móc, vật tư, thiết bị,… để nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết giảm chi phí, tránh tồn kho. Lãnh đạo PVGAS cũng chỉ đạo tập trung đẩy mạnh nghiên cứu để sớm triển khai chế biến sâu các sản phẩm khí, hóa khí để gia tăng giá trị sản phẩm.

PV GAS còn tích cực trong quá trình giải trình với cấp có thẩm quyền để sớm hoàn thành phê duyệt chính sách giá khí, cước phí làm cơ sở ký kết sửa đổi, bổ sung các hợp đồng mua bán khí. Nâng cao công tác dự báo, quản trị, nhạy bén với những biến động của thị trường, chớp thời cơ và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Quản lý hàng tồn kho hiệu quả; có sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ, điều phối giữa các Đơn vị, bộ phận trong khai thác hệ thống kho chứa, nguồn hàng,… Tích cực tìm kiếm khách hàng để mở rộng thị trường kinh doanh, đối tượng khách hàng tiêu thụ, đặc biệt là hoạt động kinh doanh khí thấp áp, CNG, LPG…

Keyword đầu tiên có dấu

 

Thời gian vừa qua, PV GAS đã tăng cường quản lý, giám sát trong toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng và giảm thiểu phát sinh; xem xét, đưa ra các giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai dự án; liên tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư để quyết định dừng/giãn dự án nếu chưa thích hợp, chỉ đầu tư các dự án có hiệu quả. Tăng cường áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh để mở rộng cơ hội lựa chọn được nhà thầu tốt, có giá cả cạnh tranh. Tăng cường quản lý công nợ, tích cực thu hồi nợ nhằm tăng nhanh vòng quay vốn kinh doanh, giảm tới mức thấp nhất nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi. Quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, trên cơ sở dòng tiền và nguồn vốn hiện có, tính toán phương án vay vốn một cách phù hợp.

Lãnh đạo PV GAS cũng yêu cầu căn cứ vào thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, các ban và đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cụ thể phù hợp với điều kiện và đặc thù riêng của từng ban, đơn vị; cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu tiết giảm, tiêu chí đánh giá, giải pháp thực hiện đối với từng lĩnh vực, khoản mục chi phí và trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các bộ phận chức năng; Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn khẳng định, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn thể CBCNV rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được đưa ra sẽ góp phần đáng kể làm tăng năng suất lao động và tiết kiệm phần lớn chi phí sản xuất kinh doanh.

Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại PV GAS đã đạt được những kết quả nhất định. Trong năm 2015, tổng giá trị tiết giảm của PV GAS trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng sửa chũa, sản xuất kinh doanh và đầu tư xấp xỉ 500 tỷ đồng tỷ đồng. Tất cả các đơn vị trực thuộc PVGAS đều ý thức và triển khai thực hiện tiết giảm chi phí. PV GAS xác định, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo tiềm lực cho PV GAS nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững…

P.V