Quảng Nam phân bổ 26 tỷ GPMB đường cao tốc

25/12/2014 17:56

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phân bổ vốn ứng trước nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đối ứng năm 2015, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cho đường cao tốc.

Quảng Nam phân bổ 26 tỷ GPMB đường cao tốc 1
Một đoạn thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo đó, tỉnh Quảng Nam quyết định phân bổ cho UBND huyện Thăng Bình, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam, số tiền 26 tỷ đồng, từ nguồn vốn ứng trước vốn Trái phiếu Chính Phủ năm 2015 được điều chỉnh, bố trí cho tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, UBND huyện Thăng Bình được phân bổ 6 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam 18,8 tỷ đồng và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam được phân bổ 1,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương, đơn vị trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn được phân bổ đúng mục đích, tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các phương án đã được phê duyệt và các hạng mục ưu tiên theo đề nghị của chủ đầu tư (VEC), thanh, quyết toán vốn GPMB theo đúng quy định của nhà nước.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm kiểm soát chi, quyết toán nguồn vốn được phân bổ của các địa phương, đơn vị theo quy định. Sở TNMT và các thành viên Ban chỉ đạo GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh Quảng Nam, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB kịp tiến độ, đúng quy định.

Duy Lợi