Quảng Ngãi phát hiện 78 đảng viên và 11 tổ chức đảng vi phạm

Lê Đức
Lê Đức
22/09/2022 16:35

Qua công tác thanh, kiểm tra, giám sát, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều đảng viên và cơ sở đảng vi phạm, khuyết điểm và xử lý kỷ luật.

Ngày 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra 538 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Ngãi để thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi phát hiện 78 đảng viên và 11 tổ chức đảng vi phạm 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục một số mặt tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Theo báo cáo của BVT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến nay tỉnh đã triển khai thực hiện 107/149 nhiệm vụ, đang thực hiện 35 nhiệm vụ. Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 10 nghị quyết, 3 kết luận chuyên đề, 11 đề án, 119 kế hoạch, 7 hướng dẫn, 18 quy chế, quy định, quy trình để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xác định 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu với 148 danh mục. Đến nay, đã triển khai thực hiện đạt 92 nhiệm vụ, đang thực hiện 53 nhiệm vụ.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kiểm tra 717 tổ chức đảng và 1.244 đảng viên, giám sát chuyên đề 1.062 đảng viên và 512 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kết luận 78 đảng viên và 11 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; thi hành kỷ luật 6 đảng viên.

Quảng Ngãi phát hiện 78 đảng viên và 11 tổ chức đảng vi phạm 2

Sở Y tế Quảng Ngãi và một số cá nhân của Sở này vừa được Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ ra những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những hạn chế như công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định của Đảng ở một số đảng bộ cơ sở còn hạn chế.

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, quy định ở một số cấp ủy thiếu cụ thể... Do đó, BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục một số mặt tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Quảng Ngãi làm rõ hơn tổng cơ cấu kinh tế, khâu trọng tâm đột phá phát triển kinh tế; quan tâm đến các chương trình giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh trước xu thế hội nhập, mở cửa.

Đặc biệt, phải xác định rõ vai trò của Khu kinh tế Dung Quất trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo đối với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh đặt ra.

"Mục đích cuối cùng của việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Quảng Ngãi giúp tỉnh biến những khó khăn thành cơ hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng làm giàu của người dân.

Đây cũng là yếu tố quan trọng trong thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" - ông Phan Đình Trạc khẳng định.

Trước đó, vào ngày 7/9, Đoàn Kiểm tra 538 của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lê Đức