"Thi đua" cùng các hộ ở ven đường, một số tiểu thương cũng bày la liệt hàng hóa xuống lòng đường ở khu vực này để bán hàng. Các sản phẩm được bày bán ở đây chủ yếu là rau, củ, quả và một số hàng thủy sản.
"Thi đua" cùng các hộ ở ven đường, một số tiểu thương cũng bày la liệt hàng hóa xuống lòng đường ở khu vực này để bán hàng. Các sản phẩm được bày bán ở đây chủ yếu là rau, củ, quả và một số hàng thủy sản.
Quang Minh