Quảng Trị: Công khai dự án, nhà thầu chậm quyết toán vốn đầu tư công

19/12/2021 12:34

Quảng Trị yêu cầu công khai danh sách dự án, nhà thầu vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán, lập hồ sơ quyết toán, xử nghiêm theo quy định...

Ngày 19/12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ban hành văn bản về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các Sở, ban ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn; các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố thị xã; các chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng có dự án sử dụng vốn đầu tư công khẩn trương thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Quảng Trị: Công khai dự án, nhà thầu chậm quyết toán vốn đầu tư công 1

Dự án nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng đang được triển khai khởi công ngày 3/3/2021 và dự kiến hoàn vào ngày 26/2/2022 (Ảnh minh họa - chụp ngày 3/12)

“Rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 1/1/2022 chưa thực hiện quyết toán, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm theo quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, ban QLDA có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể...) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải thực hiện công tác quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn rà soát việc thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý đến ngày 1/1/2022 để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán, báo cáo thủ trưởng các cơ quan có biện pháp xử lý dứt điểm.

Công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, ban QLDA vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

Quảng Trị: Công khai dự án, nhà thầu chậm quyết toán vốn đầu tư công 2

Dự án nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Việt đang được triển khai khá chậm

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Sở Nội vụ căn cứ quy định nhà nước về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể hóa trong thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể của chủ đầu tư, ban QLDA, cơ quan thẩm tra, cơ quan phê duyệt quyết toán.

Các sở, ban ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn và UBND các huyện, thành phố thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định hiện hành của nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quảng Trị: Công khai dự án, nhà thầu chậm quyết toán vốn đầu tư công 3

Công trình đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL9) đang được triển khai khởi công ngày 26/5/2021 và dự kiến hoàn thành ngày 26/11/2022 (Ảnh chụp ngày 24/11)

Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Trường hợp cần thiết, thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do lãnh đạo sở, ban ngành làm Trưởng ban để đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình quyết toán.

Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia... để thông báo cho các chủ đầu tư, ban QLDA. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc.

Tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư công do tỉnh Quảng Trị quản lý năm 2021 tính đến ngày 15/11 đạt 52,5% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và đạt 43,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ, HĐND giao.

Trong đó, ngân sách địa phương đạt 65,8% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và đạt 65% kế hoạch HĐND tỉnh giao.Ngân sách Trung ương đạt 41,5% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và đạt 30,7% được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó vốn trong nước giải ngân đạt 60,4% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và 51,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn nước ngoài giải ngân đạt 16,8% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và 10,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh như: Nguồn vốn nước ngoài bố trí cho các dự án ODA gặp nhiều vướng mắc, các đề xuất chậm được Trung ương, nhà tài trợ giải quyết; Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch 2021 cao hơn so với khả năng thực hiện của địa phương; Nguồn thu đấu giá đất và xổ số kiến thiết đạt thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến nhiều dự án được bố trí từ các nguồn này mặc dù được phân bổ từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa có vốn để triển khai thực hiện...

Duy Lợi