Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 vị trí chủ chốt

15/11/2014 16:50

Báo Giao thông tường thuật trực tiếp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ lãnh đạo do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.