Quy định mới về điều kiện thi, xét nâng hạng cảng vụ viên đường thủy

03/01/2023 12:52

Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên đường thủy nội địa, quy định điều kiện nâng hạng.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 39/2022/TT- BGTVT ngày 30/12/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023. Thông tư quy định rõ nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của từng chức danh cảng vụ viên ĐTNĐ.

quy định mới về điều kiện thi, xét nâng hạng cảng vụ viên đường thủy

Bộ GTVT ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn cảng vụ viên đường thủy nội địa và điều kiện thăng hạng. Ảnh: minh họa

Theo đó, với các chức danh cảng vụ viên ĐTNĐ hạng I, hạng II, hạng III, tiêu chuẩn phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành cảng vụ ĐTNĐ.

Riêng với chức danh cảng vụ viên ĐTNĐ hạng IV, tiêu chuẩn phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành cảng vụ ĐTNĐ.

Thông tư cũng quy định tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên ĐTNĐ hạng cao hơn. Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Cùng đó, để lên hạng I, viên chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện: Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên ĐTNĐ hạng II và tương đương từ đủ 6 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên ĐTNĐ hạng II tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trong thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên ĐTNĐ hạng II và tương đương đã tham gia xây dựng ít nhất 2 văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, sáng kiến cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng viên chức được giao nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Để lên hạng II, viên chức phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên ĐTNĐ hạng III và tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên ĐTNĐ hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trong thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên đường thủynội địa hạng III và tương đương đã tham gia xây dựng ít nhất 1 văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, sáng kiến cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng viên chức được giao nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Để lên hạng III, viên chức phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên ĐTNĐ hạng IV và tương đương từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên ĐTNĐ hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Kỳ Nam