Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

19/10/2018 06:05

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144 sửa đổi, bổ sung các Nghị định (87/2009 và 89/2011) về vận tải đa phương thức.

quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Ảnh minh họa

Cụ thể, về điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, DN, HTX Việt Nam, DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện: Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR (đơn vị tiền tệ quy ước của một số nước thành viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế) hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật; có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

DN của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là DN của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Việt Nam trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp; có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Bộ GTVT tổ chức quản lý và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

L.C