Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai

09/01/2015 14:51

Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai vừa được Chính phủ phê duyệt, năm 2020, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị 95%, nông thôn 70%...

quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng nai

Quy hoạch xử lý chất thải rắn thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030 sẽ bao gồm 34 cơ sở xử lý, cụ thể: Hai cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng liên tỉnh và 32 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh, trong đó xác định 18 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến các đoạn sông đang là nguồn cấp nước và 14 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng đến các đoạn sông đang là nguồn cấp nước.

Ước tính vốn đầu tư triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn các tỉnh thuộc lựu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030 khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

M.T