Rành mạch nguyên tắc đầu tư xây cảng biển, luồng hàng hải

17/05/2017 06:29

Nghị định số 58 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải VN về quản lý hoạt động hàng hải...

Rành mạch nguyên tắc đầu tư xây cảng biển, luồng hàng hải 1

Thi công nạo vét luồng hàng hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải VN về quản lý hoạt động hàng hải bao gồm: Đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải, công trình hàng hải, báo hiệu hàng hải, thông báo hàng hải, hoạt động của hoa tiêu hàng hải và quản lý hoạt động của tàu thuyền tại cảng biển và trong vùng biển Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu, chuyển tải chuyên dùng có trách nhiệm đầu tư xây dựng, thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển, luồng hàng hải chuyên dùng, khu nước, vùng nước trừ trường hợp luồng hàng hải công cộng, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng quay trở hiện có tại khu vực đáp ứng được nhu cầu cho tàu, thuyền hoạt động tại cảng chuyên dùng đó.

Việc quyết định chủ trương đầu tư cảng biển, bến cảng, cầu cảng và luồng hàng hải sử dụng nguồn vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Việc quyết định chủ trương đầu tư đối với cảng biển, bến cảng, cầu cảng và luồng hàng hải không thuộc trường hợp quy định trên được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ GTVT.

T.Vy