RCC đạt lợi nhuận trước thuế gần 60 tỷ đồng

22/04/2016 17:40

Năm 2016, RCC đặt mục tiêu hoàn thành việc thoái bớt vốn Nhà nước để có điều kiện đấu thầu nhiều dự án.

RCC-dai-hoi

Đại hội cũng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 

Sáng nay (22/4), Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt (RCC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Tuy giá trị sản lượng chưa đạt như mong muốn, nhưng RCC vẫn đang có lãi.

Theo báo cáo trong năm 2015, mặc dù thị trường không thuận lợi song Hội đồng quản trị RCC đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đạt hoặc vượt kế hoạch ở một số chỉ tiêu quan trọng.

Tổng giá trị sản lượng đạt 800,308 tỷ đồng bằng 95,3% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 58,93 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 45,875 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động 7.678.000 đồng/người/tháng...

RCC cũng hoàn thành việc cổ phần hóa 7 công ty TNHH MTV, trong đó Công ty nắm cổ phần chi phối (nắm giữ trên 51% vốn điều lệ). Thành lập Chi nhánh - Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng 158. Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ trong Công ty; quy chế phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát và các tổ chức đảng đoàn. Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng chi trả 8% cổ tức năm 2015.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn, như việc chậm thoái vốn Nhà nước tại Công ty dẫn đến hạn chế tiếp cận các dự án do WB và ADB tài trợ, sản lượng và doanh thu của Công ty sụt giảm so với năm 2014. Sản lượng xây lắp sụt giảm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan; vẫn còn để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng do chủ quan; bộ máy cơ quan Công ty hoạt động chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên thông qua Người đại diện phần vốn Công ty còn hạn chế.

RCC đạt lợi nhuận trước thuế gần 60 tỷ đồng 3

Cầu dây văng An Đông, tỉnh Ninh Thuận là một trong nhiều dự án do RCC thi công đã được khánh thành cuối tháng 8/2015.

Trong năm 2016, RCC đặt mục tiêu phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thành việc thoái bớt vốn Nhà nước trong quý III/2016 để có điều kiện tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm cho người lao động. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm. Củng cố hệ thống đấu thầu từ Công ty tới các công ty thành viên.

Thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính. Chỉ đạo Ban điều hành làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí...

RCC cũng đặt chỉ tiêu đạt giá trị sản lượng trên 800 tỷ đồng. Thanh toán thu hồi vốn trên 650 tỷ đồng. Tìm kiếm việc làm trên 800 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Lợi nhuận trước thuế trên 20% vốn điều lệ. Cổ tức năm 2016 trên 12,5% vốn điều lệ...

Thiện Anh