Rút ngắn thời gian lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện

18/11/2014 12:33

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

rút ngắn thời gian lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện
Học viên cai nghiện tại một trung tâm bắt buộc - ảnh minh họa (internet)

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và Tòa án để rút ngắn thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các Nghị định liên quan đến công tác cai nghiện ma túy; tổng hợp những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm rút ngắn thời gian lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy, nhất là người không có nơi cư trú ổn định, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa, đa dạng các biện pháp và mô hình điều trị nghiện ma túy, tăng cường vận động và hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan để kiến nghị sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật vào thời điểm phù hợp.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất Chính phủ có văn bản hướng dẫn các địa phương lập cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện.

Tiến Minh