Sở GTVT TP.HCM sẽ không quản lý mảng cây xanh, chiếu sáng, thoát nước

12/12/2018 21:30

Sắp tới Sở GTVT TP.HCM sẽ chuyển giao mảng cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước sang Sở Xây dựng quản lý.

Sở GTVT TP.HCM sẽ không quản lý mảng cây xanh, chiếu sáng, thoát nước 1
3 mảng công viên cây xanh đô thị, chiếu sáng, cấp thoát nước của Sở GTVT TP.HCM sẽ chuyển giao sang Sở Xây dựng quản lý

Ngày 12/12, Sở GTVT TP.HCM cho biết, UBND TP đã có quyết định về việc sắp xếp lại các Ban Quản lý các dự án của thành phố, quận - huyện, Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư các dự án ODA.

UBND TP ra quyết định thành lập các Ban QLDA theo thẩm quyền và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu trong đề án. Đặc biệt, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình đang thi công và việc quyết toán các công trình đã xây dựng xong.

Đối với Sở GTVT, UBND TP sẽ sắp xếp lại 4 Khu quản lý giao thông đô thị, khu quản lý đường thủy nội địa và chuyển mảng cây xanh; chiếu sáng đô thị, cấp thoát nước đô thị về Sở Xây Dựng quản lý. Sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) trực thuộc Sở GTVT vào Ban Giao thông đô thị.

UBND thành phố ủy quyền cho Sở GTVT quản lý đối với hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công giao thông trừ nội dung nhân sự lãnh đạo Ban và đối với các dự án nhóm A, dự án PPP, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thông qua vay vốn nước ngoài phải báo cáo, trình xin ý kiến UBND TP chỉ đạo trước khi Ban quyết định triển khai thực hiện.

Về phương án sắp xếp: Sở Xây dựng sẽ Quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo ủy quyền của UBND thành phố; Tiếp nhận và sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên cây xanh đô thị; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị do Sở GTVT chuyển sang.

Bố trí đơn vị thực hiện chức năng thay mặt UBND TP làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn thành phố trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ Trung tâm Chống ngập.

Sở GTVT TP.HCM sẽ không quản lý mảng cây xanh, chiếu sáng, thoát nước 2
Quản lý chiếu sáng đô thị từ Sở GTVT sẽ chuyển giao sang Sở Xây dựng

UBND TP đề nghị Sở GTVT thống nhất với Sở Nội vụ lập danh sách số công chức, viên chức hiện có của các Khu giao thông đô thị, Khu Quản lý đường thủy nội địa, Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2), Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố để chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Đảm bảo ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban này sau khi thành lập.

UBND TP cũng chỉ đạo bàn giao cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện (hiện có) để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đưa vào tiếp tục quản lý khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Theo UBND TP, mục đích của việc sắp xếp, tổ chức lại để hình thành các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, đủ điều kiện, năng lực hoạt động giúp UBND TP thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, quản lý có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố; Để UBND thành phố có sự chỉ đạo thống nhất, có kế hoạch, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước với hoạt động đầu tư xây dựng.

Đ.L