Infographic: Chân dung Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021- 2026 Nguyễn Xuân Phúc

26/07/2021 11:00

Ngày 26/7/2021, với đa số số phiếu tán thành tại hội trường, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media