Sơ lược tiểu sử và phát ngôn ấn tượng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

31/01/2021 20:50

Báo Giao thông trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và những phát ngôn ấn tượng của Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII Nguyễn Phú Trọng

Nhóm phóng viên