Sở Nội vụ Gia Lai buông lỏng quản lý biên chế

26/10/2017 16:04

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận của KTNN.

sở nội vụ gia lai buông lỏng quản lý biên chế

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan tới các sai phạm phát hiện qua kiểm toán. Văn bản do ông Thành ký nêu rõ: “Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân thuộc Sở Nội vụ trong việc buông lỏng quản lý; chưa thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về biên chế; không tham mưu kịp thời, đầy đủ cho UBND tỉnh về quản lý biên chế”. 

Trước đó, báo cáo KTNN do ông Trần Minh Khương, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII nêu rõ, Sở Nội vụ Gia Lai không quản lý được số lượng biên chế, ngoài biên chế thực có mặt hàng năm; chưa xác định được nhu cầu biên chế theo định mức, số biên chế thừa, thiếu và tình hình tinh giản biên chế theo định mức...

Trong khi các cơ quan hành chính, sự nghiệp không xây dựng kế hoạch biên chế công chức, đề án vị trí việc làm viên chức nhưng Sở Nội vụ Gia Lai vẫn tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định bổ sung 91 biên chế; bổ sung biên chế mới cho các đơn vị thành lập mới là trái quy định của quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, báo cáo KTNN còn nhấn mạnh Gia Lai chậm triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW 2015 về tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức...; chưa chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tạ Vĩnh Yên