Sửa nhiều quy định liên quan chuyến bay chậm, hủy, tăng tính khách quan

31/03/2023 12:20

Cách xác định các chuyến bay bị chậm, hủy của các Thông tư hiện hành được cho là có nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế.

Đổi cách xác định các chuyến bay chậm, hủy

Bộ GTVT đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014 quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung Thông tư 14/2015 quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Bộ GTVT cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2016 quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

sửa nhiều quy định liên quan chuyến bay chậm, hủy, tăng tính khách quan

Giờ bay thực tế so sánh với lịch bay căn cứ được cho là chưa phản ánh đúng bản chất của việc bay đúng giờ (hoặc chậm)

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư mới có nhiều định nghĩa được thay đổi để phù hợp với thực tiễn.

Đối với Thông tư 81/2014, sửa đổi định nghĩa “Chuyến bay bị chậm”, “Chuyến bay bị hủy”, “Chuyến bay khởi hành sớm” và điều chỉnh một số quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển.

Cụ thể, theo các Thông tư hiện hành, chuyến bay được xác định là chậm được tính trên cơ sở thời gian khai thác thực tế so với thời gian dự kiến theo lịch bay căn cứ do hãng hàng không lập vào 1 thời điểm cụ thể của ngày hôm trước ngày khai thác thực tế.

Theo Bộ GTVT, cách tính này có nhiều điểm chưa hợp lý do trong thực tế khai thác hiện nay, kế hoạch bay của các hãng hàng không được điều chỉnh nhiều lần trên cơ sở nhu cầu khai thác thực tế và phép bay do Cục Hàng không VN cấp.

Do vậy, giờ bay thực tế so sánh với lịch bay căn cứ chưa phản ánh đúng bản chất của việc bay đúng giờ (hoặc chậm). Hơn nữa, lịch bay căn cứ do các hãng tự lập, nên thiếu tính khách quan.

Bộ GTVT cho rằng, cần bổ sung, sửa đổi các Thông tư 33, 81, 14 theo hướng thay đổi cách xác định chuyến bay đúng giờ hoặc chậm theo hướng so với lịch bay của hãng hàng không được cập nhật đến thời điểm 22 giờ (giờ Hà Nội) vào hệ thống dữ liệu của Người khai thác cảng hàng không, sân bay của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác sẽ đảm bảo tính khách quan. Đồng thời, chuẩn hóa số liệu công bố, thống nhất cách tính trong toàn bộ công tác thống kê, giám sát hoạt động khai thác chuyến bay.

Điều này cũng tránh những hiểu nhầm, xung đột (nếu có) giữa hành khách và các hãng hàng không. Cùng đó, đảm bảo việc giám sát của cảng vụ hàng không với trách nhiệm, nghĩa vụ của người vận chuyển được thực hiện thuận lợi, công khai, minh bạch.

Về chuyến bay bị hủy, các Thông tư hiện tại đang dùng định nghĩa “Chuyến bay bị hủy là chuyến bay không được thực hiện trên cơ sở lịch hủy của hãng hàng không”. Trong dự thảo Thông tư mới “Chuyến bay bị hủy là chuyến bay không được thực hiện trong khi lịch bay của chuyến bay này đã được công bố trên hệ thống đặt chỗ, bán vé của người vận chuyển trong vòng 24 giờ so với thời gian khởi hành dự kiến”.

Theo giải thích của Bộ GTVT, việc lấy lịch bay của chuyến bay được công bố trên hệ thống đặt chỗ, bán vé của người vận chuyển trong vòng 24 giờ so với thời gian khởi hành dự kiến giúp công tác giám sát trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển với trường hợp chuyến bay bị hủy được thực hiện sát với thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung việc hoàn trả tiền vé cho hành khách bị từ chối vận chuyển để phù hợp với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Người khai thác cảng sẽ báo cáo số liệu chuyến bay chậm, huỷ

Với Thông tư 14/2015, sẽ sửa đổi một số định nghĩa thuật ngữ "Thời gian khởi hành thực tế", "Chuyến bay hủy", “Chuyến bay bị chậm kéo dài” để tương ứng với các Thông tư khác.

Đặc biệt, Dự thảo sửa đổi quy định về việc miễn trừ cho hãng hàng không trong trường hợp chuyến bay bị hủy, chuyến bay bị chậm kéo dài với lý do trường hợp bất khả kháng khác.

Theo quy định hiện hành, vẫn chưa rõ ràng về nội dung và cơ quan có thẩm quyền xác định. Do đó, dự thảo được bổ sung cụm từ “do ảng vụ hàng không xác định” để việc triển khai thực hiện được thuận lợi, chính xác.

Ngoài ra, dự thảo cũng được bổ sung điều khoản áp dụng điều kiện miễn trừ cho một chuyến bay kế tiếp vì các nguyên nhân được nêu tại Thông tư 14/2015. Nguyên nhân bởi trong thực tế khai thác, nhiều chuyến bay bị chậm chuyến kéo dài, bị hủy chuyến do các lý do bất khả kháng xuất phát từ chuyến bay trước đó.

Cục Hàng không VN cho rằng, quy định này sẽ hỗ trợ cho các hãng hàng không Việt Nam, miễn trừ trách nhiệm cho các hãng hàng không trong trường hợp chuyến bay bị hủy, chuyến bay chậm kéo dài vì lý do bất khả kháng, không phải do lỗi của hãng hàng không.

Liên quan tới việc sửa đổi Thông tư 33/2016, Dự thảo mới đề xuất bổ sung điều khoản liên quan đến việc bổ sung đơn vị báo cáo, tổng hợp hàng ngày số liệu chậm, hủy chuyến và nguyên nhân là người khai thác cảng.

Hiện nay, số liệu này được Cục Hàng không VN công bố dựa trên số liệu báo cáo trực tiếp của các hãng hàng không và Cảng vụ hàng không. Điều này được cho là dẫn đến thiếu sự khách quan. Bởi thế, cần có thêm số liệu của Người khai thác cảng là đơn vị trực tiếp điều hành các hoạt động khai thác tại cảng, trong đó có số liệu về các chuyến bay cất cánh.

Hồ An