Sức bật tỉnh nghèo vào tốp phát triển khá

26/03/2017 18:16

Thành tích phát triển sau 20 năm chia tách tỉnh Quảng Nam nhờ sức mạnh đoàn kết, đồng thuận “ý Đảng, lòng dân”.

Xuân Huy - Thu Hồng (Thực hiện)