Lịch sử, ý nghĩa ngày 8/3?

Ngày 8/3 là ngày lễ lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, sẽ còn nhiều người chưa nắm rõ lịch sử, ý nghĩa của ngày này.