"Tái cơ cấu là việc của... Trung ương"

01/11/2014 18:48

Đề án nêu mục tiêu, giải pháp còn quá chung chung, thiếu những mục tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được